GLIMS/xCare/poliplus/Cyberlab
Sitemap | Contact | Language
EN NL
Medische Microbiologie en Infectie preventie
Home Medische Microbiologie Patiëntenzorg en diagnostiek Onderzoek Onderwijs en opleiding Algemene informatie
Bildmotiv
Archiv 2013 Archiv 2012 Archiv 2011
Home » Algemene informatie » Nieuws en persberichten

5.B Nieuws en persberichten

Laatste nieuws

November 2014 | Ein Astronaut im Krankenhaus

ZEIT - Artikel Ein Astronaut im Krankenhaus 11.2014 - © Foto Henk Veenstra

Alexander Friedrich hebt die Stimme: "Ich bin wie ein Astronaut." Seine Augen blitzen. Das hier ist nicht nur ein Traumjob, nicht nur eine Mission. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und das klingt recht merkwürdig, wenn man bedenkt, worum es eigentlich geht: um bösartige Bakterien.
Wer aus Deutschland anreist, um Friedrich zu besuchen, betritt zwar kein Raumschiff. Aber eine ungekannte Krankenhauswelt. Nirgends im Universitair Medisch Centrum Groningen pantoffelt ein Bademantel durch die Flure. Die Wartezonen der Fachkliniken des Uni-Krankenhauses glänzen wie die Gates moderner Flughäfen. Golfwagen fahren die Kunden durch weite Gänge. Nur Schwestern und Ärzte erkennt man am Weißzeug. Irgendjemand hat ihnen die Ärmel abgeschnitten. […] VerweissymbolRead more

Quelle: © Zeit online - www.zeit.de - © Foto Henk Veenstra

November 2014 |
Antimicrobial Stewardship; samenwerking tussen het Caribische Gebied en MMB.

Suriname
Na twee succesvolle conferenties, georganiseerd door de Stichting Postacademisch  Onderwijs voor de Geneeskunde in Suriname (SPAOGS) in 2011 en door  de Caribbean Society for Medical Microbiology in Paramaribo in 2012, heeft de Nationale Antibioticumcommissie besloten dat de 5 ziekenhuizen in Suriname zich aansluiten bij de zorginstellingen in Nederland  om gebruik te maken van het elektronisch antibioticumboekje van de Werkgroep Antibioticabeleid SWAB. Onder de voorwaarden van de SWAB kan de redactie geschieden door leden van de Nationale Antibioticacommissie.

Omdat een eerdere editie van het elektronisch boekje, waarvoor door SWAB een licentie was verkregen van Duke University, aan vernieuwing toe was en omdat is gebleken dat Duke het programma niet meer naar wens ondersteunt, is het aan IDMC, een spin-off bedrijf van ErasmusMC, gegund om een nieuw state-of-the-art volledig gedigitaliseerd boekje te ontwerpen. Dit systeem, SWABID, stelt de gebruiker in staat om het voorschrijven te koppelen aan relevante microbiologische informatie uit het laboratorium en aan andere resultaten van  b.v. het klinisch chemisch , pathologisch of immunologisch onderzoek, mits het ziekenhuis beschikt over een zekere mate van elektronische  patiëntendossiervorming. […]

VerweissymbolRead more

Van 19-24 oktober 2014 heeft John Degener van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG voor de Nationale Antibioticacommissie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)een demonstratie gegeven van SWABID. De stand van zaken voor de inrichting van SWABID voor de ziekenhuizen in Suriname, Het AZP, s’Lands Hospitaal, het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diaconessen Ziekenhuis en het Dr. L. Mungra Streekziekenhuis in het district Nickerie en het Sint Elisabeth Hospitaal op Curacao is bij deze bijeenkomst toegelicht. Via het internet is de flexibiliteit getoond.

De reactie van betrokkenen is zonder meer positief te noemen. Omdat in principe alle 5 ziekenhuizen zullen deelnemen, kunnen de kosten geen probleem vormen. Afgesproken wordt dat op korte termijn, nadat het product nagenoeg kan worden gelanceerd, een bezoek zal worden gebracht door Roel Verkooijen van IDMC om afspraken te maken over de technische en financiële voorwaarden waaronder de Caribische versie van SWABID de lucht in kan gaan. Naast met de leden van de Nationale Antibioticacommissie is met mevrouw M. Naarendorp, farmaceutisch inspecteur, op haar kantoor gesproken over de voortgang.  

Bild01

Picture: Het Academisch ziekenhuis Paramaribo in stedelijke omgeving. Rechts:deelnemers aan de conferentie van de Caribbean Society of Medical Microbiology op excursie in het district Commewijne o.l.v. de schrijfster Cynthia McLeod in 1912.

Curaçao
Vervolgens is van 4-8 november door Roel Verkooijen en John Degener een bezoek gebracht aan het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad, Curaçao. Om de behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van antibioticabeleid  met behulp van moderne media te peilen is al eerder in het jaar, in april een bezoek gebracht aan het Sehos. Omdat directie en staf serieuze belangstelling hebben getoond is dit tweede bezoek dit jaar gebracht om concrete afspraken te maken. Gesproken is met de geneeskundig directeur dr. Carel Winkel en de voorzitter van de staf prof. Ashley Duits. Het stewardship programma zal stapsgewijs worden ontwikkeld.
We hebben kunnen kennismaken met de internist-oncoloog dr. Franke Scheper, die de transmissie van het oude naar het nieuwe Sehos coördineert ( transmissie-manager). Hij speelt een belangrijke rol bij de realisatie van een eigen laboratorium voor medische microbiologie en bij de selectie van een elektronisch patiëntendossier.

Op Aruba is reeds een antibioticaboekje tot stand gekomen en de inhoud hiervan  kan als model worden gehanteerd bij inpassing in SWABID. Nu aan de hand van het Arubabeleid op korte termijn (weken) de invulling van het elektronisch boekje kan worden voltooid door afstemming met en autorisatie door de antibioticacommissie, kunnen vervolgstappen worden gemaakt naar invulling van epidemiologische gegevens die aangeleverd kunnen worden door het Analytisch Diagnostisch Centrum ADC. Het Sehos zal hiertoe een formele overeenkomst sluiten met het ADC om de veilige elektronische uitwisseling van klinische data te kunnen waarborgen. Degener en Verkooijen hebben hierover gesprekken gevoerd met de directeur van het ADC, mevr, Liane Virginia-Kova en de heer Caesar Ponce, medisch microbioloog. Geopperd wordt dat op termijn  Sehos en ADC nauwer met elkaar zullen worden verweven zowel organisatorisch als geografisch.
Na met staf en diensten van het Sehos gesproken te hebben is een workshop gehouden voor stafleden die zich met het opstellen van het beleid zullen gaan bezighouden. De internist dr. Ken Berend heeft dit georganiseerd. Tijdens de workshop is besproken hoe in overleg met de staf de door Verkooijen en Degener aangeleverde inhoud van het boekje kan worden geredigeerd, zodat deze geheel overeenkomt met het beoogde beleid voor de tweede lijn op Curaçao.
Getracht zal bovendien worden om nadere afspraken te maken voor het beleid in de eerste lijnszorg. Door een sterfgeval in de familie is onze contactpersoon, dr. Izzy Gerstenbluth, deze week niet beschikbaar, zodat nadere afstemming later zal moeten plaatsvinden.
Ook is met ICT medewerkers gesproken, omdat hun ondersteuning van cruciaal belang is.

In een afsluitend gesprek met de directie, voorzitter van de medische staf en de transitiemanager zijn nader afspraken gemaakt over:

  • tijdpad beschikbaar maken boekje
  • tijdpad beschikbaar maken labgegevens ADC
  • tijdpad beschikbaar maken afleveringsgegevens apotheek

en voorts is gesproken over hoe verder vorm te geven aan een toekomstig  partnership Sehos-UMCG-IDMC binnen het  domein infectieziekten, medische microbiologie en infectiepreventie.

Bild02

Picture: Het Sint Elisabeth Hospitaal in Willemstad. Roel Verkooijen demonstreert het antimicrobial stewardshipprogramma aan de internist Ken Berend en de apotheker Deryck Levens en leden van de medische staf.

Roel Verkooijen en John Degener

••••••

Novmber 2014 |
Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Wenckebach Instituut en de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG werken samen aan de opleiding van  hygiënisten in de zorg in Suriname

Bild03

Picture: Op de foto Triny van der Ploeg, Kathleen Jharie en Paul Caesar. Rechts het Academisch Ziekenhuisn  Paramaribo in stedelijke omgeving.

Van 19 tot 25 oktober 2014 bracht een kleine delegatie vanuit het UMCG een bezoek aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Triny van der Ploeg-Juk en Paul Caesar van het Wenckebach Instituut (WI) en John Degener, die aan de afdeling medische Microbiologie en Infectiepreventie verbonden is, werden ontvangen en rondgeleid door de ziekenhuishygiënist van het AZP, Kathleen Jharie en door de arts-microbioloog Sandra Hermelijn.

Het bezoek werd ingegeven door de grote behoefte aan uitbreiding en verjonging van het aantal ziekenhuishygiënisten in Suriname. Deze behoefte betreft niet alleen het AZP, maar ook de andere vier ziekenhuizen, te weten het s’Lands Hospitaal, het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diaconessen Ziekenhuis en het Dr. L. Mungra Streekziekenhuis in het district Nickerie.. Deze zorginstellingen streven alle naar het opleiden van twee tot drie ziekenhuishygiënisten. […]

VerweissymbolRead more

Het WI kan hierbij, na het maken van een aantal afspraken, ondersteuning bieden. Uitgangspunt zal zijn om de training zoveel mogelijk te laten geschieden door de in Suriname aanwezige experts. Dit zijn vertegenwoordigers uit de klinische en verpleegkundige disciplines en de ervaringsdeskundige senior ziekenhuishygiënisten. Waar specifieke kennis ontbreekt kan deze worden overgedragen vanuit Nederland, het zij door frontaal onderwijs, hetzij door middel van moderne communicatiemedia.

Het WI geeft aan dat de huidige door het WI opgezette opleiding een competentiegerichte opleiding is, opgebouwd uit  5 modules (5), aangevuld met stages, praktijkopdrachten en een eindopdracht. Gedurende de opleiding zijn er diverse toetsmomenten en men moet elke module afsluiten met een proeve van bekwaamheid. De eindopdracht kan bestaan uit het maken van een risico-analyse, het opstellen van een beleidsplan of een onderzoek /epidemiologische studie. De verschillende opties voor Suriname zijn o.a. een opleiding geheel in eigen beheer of aangevuld met expertise vanuit het WI. Besproken zijn het gewenste niveau, de gewenste structuur op grond van wat in de praktijk haalbaar is rekening houdend met de continuïteit van de zorgprocessen.

Uit gesprekken met de  Directeur-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid mevr. drs. M.Eersel en met de verpleegkundig directeur,mevr. Richards,  van het  AZP lijkt de voorkeur uit te gaan naar een opleiding onder verantwoordelijkheid van het AZP en het Ministerie van Volksgezondheid, omdat het een vervolgopleiding betreft. Mevr. Eersel vraagt ook speciale aandacht voor veiligheidstraining van laboratoriumpersoneel.

Er wordt naar gestreefd om in het voorjaar 2015  te gaan starten met de opleiding tot ziekenhuishygiënist in Suriname. Concreet zullen daartoe op korte termijn via advertenties gegadigden moeten worden geworven, zal voor de opleiding het leerplan moeten worden vastgesteld en zullen de onderwerpen moeten worden gekozen en in een overzichtslijst moeten worden vervat. De activiteiten worden uitgevoerd onder auspiciën van het Wenckebach Instituut in nauwe samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie in het UMCG en de collega’s in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

••••••

 

European_Antibiotics_Awareness_Day2014European Antibiotics Awareness Day

Voorafgaand aan de European Antibiotics Awareness Day op 18 november vindt op 10 en 11 november het internationale symposium Optimal Use of Antimicrobial Therapy plaats, met als centraal thema het antibioticabeleid in het UMCG.

De sprekers op dit symposium vertegenwoordigen de verschillende specialismen die direct betrokken zijn bij het antibioticagebruik in het ziekenhuis: Medische Microbiologie, Apotheek, Longziekten, Intensive Care en Infectiologie.

In heel Europa is er een forse toename van resistentie tegen antimicrobiële middelen. Inmiddels is in vrijwel elk Nederlands ziekenhuis een A-team actief, dat bestaat uit een arts-microbioloog, internist-infectioloog en een ziekenhuisapotheker. Gezamenlijk en in nauw overleg adviseren zij over het antibioticagebruik voor de individuele patiënt.

De aanpak van het A-team in het UMCG is tot nu toe zeer effectief gebleken:
er wordt gewerkt met een elektronisch waarschuwingssysteem, waarna het team samen met de behandelend arts de bedside consultatie verricht. Hierdoor wordt de antibioticatherapie optimaal gedoseerd en continu gewaarborgd.

Dit Gronings model vereist een gestroomlijnde combinatie van hoogwaardige kennis, toegepaste technologie en een open houding van de behandelend artsen. Resultaten van het multi-disciplinaire A-team hebben al geleid tot een daling van het aantal ligdagen en het voorschrijven van antimicrobiële medicijnen.

Dit symposium beoogt de laatste stand van zaken en toepassingen van het UMCG model nader toe te lichten. Het symposium wordt georganiseerd door de afdeling Medische Microbiologie (UMCG) in samenwerking met Eursafety Health Net.

Programma: www.eursafety.eu/symposium

Voor meer informatie over de inhoud van het programma:
Jerome R. Lo Ten Foe, MD PhD
Telephone: 00-31-50-3613480
E-mail: j.r.lo.ten.foe@umcg.nl

••••••

 

“Sneller dan de infecties”- MMB loopt mee bij de Groninger 4mijl 2014

De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie doet mee aan de 4mijl van Groningen 2014.

“Sneller dan de infecties”- MMB loopt mee bij de Groninger 4mijl 2014

Picture: René Vlielander, Randy Poelman, Johan de Jong

41 medewerkers hebben zich aangemeld om actief mee te lopen onder het motto “sneller dan de infecties” (zie foto). Gesteund worden de MMB-lopers zowel door de collega’s aan de rand van het loopparcours en door de dienstdoenden op de afdeling. Het werk op de afdeling moet natuurlijk ook op zondag 12 oktober doorgaan. Infecties kennen geen weekeind!
De afdeling wil met het motto “Sneller dan de infecties” duidelijk maken, dat snelheid bijzonder belangrijk is bij de bestrijding en preventie van infecties. Hoe sneller een infectie kan worden geïdentificeerd, des te beter is de overdraging van mens op mens te voorkomen of kan een geïnfecteerd geraakte patiënt optimaal worden behandeld. In tijden van antibioticaresistente bacteriën (zoal MRSA en CRE) en infecties zoals EHEC, Ebola en het MERS-Coronavirus is snelle diagnostiek en proactief handelen een van de belangrijkste pijlers van de Medische Microbiologie en Infectiepreventie ter bescherming van de patiënten voor infecties.

Steun ons langs het parcours, wij lopen mee voor de bescherming van de patiënten!

••••••

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medische Microbiologie
en Infectiepreventie Uitdagingen vandaag en morgen: film 18-6-2013

Film 18-6-2013

film 18-6-2013:

••••••

Nieuwsbrief

Special Edition December 2015

Laatste Nieuwsbrief

••••••••

Oktober.2015 | Nieuwsbrief

Laatste Nieuwsbrief

Meer informatie onder: Verweissymbol[nieuwsbrief]

 

Imprint | Disclaimer